Anime Ecchi
Thể loại anime thường có những tình huống nhạy cảm nhằm lôi cuốn người xem.