Anime Lịch Sử
Thể loại có liên quan đến thời xa xưa, lịch sử.