Anime Mecha
Anime có đề tài về máy móc hoặc robot.