Anime Quân Đội
Thể loại này nói về quân nhân, quân sự, quân đội.